Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Begrippenlijst P tot en met T:

P
Piekgeluidniveau Het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau (meterstand fast), gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (terminologie oude Handleiding, IL-HR-13-01).

Pijngrens

Een effectieve geluiddruk die zo groot is dat deze juist als pijnlijk wordt ervaren (zie ook: luidheid).

Popmuziekspectrum Spectrum dat ontstaat nadat op een vlak spectrum de standaard correctiewaarden voor popmuziek zijn toegepast. Op deze wijze wordt een spectrum verkregen dat representatief wordt geacht voor het betreffende geluid. Het gestandaardiseerde spectrum wordt bijvoorbeeld toegepast indien de geluidbelasting op de omgeving wordt bepaald ten gevolge van een horeca inrichting waar popmuziek wordt geproduceerd. (klik hier voor meer)

Privacy Index (PI) Een maat voor de spraakprivacy in een ruimte. Hoe hoger de PI, des te slechter anderen een gesprek inhoudelijk kunnen volgen. Zo vertegenwoordigt een privacyniveau van PI>95% een vertrouwelijke spraakprivacy, de spraakgeluiden kunnen gehoord maar niet begrepen worden. Een PI tussen 95 en 80% vertegenwoordigt een normale of niet opdringerige privacy, de spraakgeluiden kunnen zo nu en dan gehoord en begrepen worden maar is over het algemeen niet opdringerig. PI<80% staat voor een slechte privacy, de meeste nabijgelegen gesprekken kunnen worden gehoord en begrepen.


Q
Quadrupoolbron Model van een geluidbron opgebouwd uit twee dicht bij elkaar gelegen dipoolbronnen in tegenfase met gelijke sterkte.


R
Railverkeerslawaai Het geluid afkomstig van het railverkeer derhalve van treinen, trams en metro (klik hier voor meer).

RApid Speech Transmission Index (RASTI) Een objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte. De methode voor de bepaling is een vereenvoudigde variant van die voor de bepaling van de (STI). (klik hier voor meer)

Redelijke sommatie De mogelijkheid om op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 Bijlage II eenmalig een aftrek op de geluidbelasting van een industrieterrein toe te passen.

Referentiepunt Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingslocatie te bepalen.

Representatieve bedrijfssituatie
De situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode (industrielawaai).

Representatieve bedrijfstoestand De toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen (industrielawaai).

Representatieve geluidoverdracht Geluidoverdrachtssituatie onder gemiddelde klimatologische omstandigheden.

Reflectie Terugkaatsing van een golf tegen een discontinuïteit. (klik hier voor meer)

Resonantie Gedwongen trilling waarbij de aanstoot-frequentie dicht bij de eigenfrequentie ligt, resulterend in grote uitwijkingen.

Richtingsfactor Quotiënt van de intensiteit in een bepaalde richting en de intensiteit gemiddeld over alle richtingen.

Roze ruis Geluid met een vlak spectrum indien het geluiddrukniveau wordt weergegeven in octaaf- of tertsbanden. (klik hier voor meer)

Ruimtelijkheid Een begrip uit de zaalakoestiek waarmee de schijnbare verbreding van geluidbronnen en het gevoel dat men volledig is omgeven door geluid wordt bedoeld. (klik hier voor meer)

Ruisspectrum Spectrum dat geen discrete componenten bevat maar continu van karakter is, bijv. de meeste industriële spectra.

Rw-waarde Eéngetalsmaat voor de geluidwering van een bouwelement. (klik hier voor meer)


S
Sabine (formule van) Formule om een grove schatting van de nagalmtijd T in een ruimte te berekenen.

SBR-richtlijn Richtlijnen van de Stichting bouwresearch die gaan over schade, hinder voor personen en storing aan apparatuur door gebouwtrillingen. (klik hier voor meer)

Schietlawaai Geluid met een pulsvormige karakter dat een specifieke aanpak vereist ten aanzien van het meten, beoordelen en rekenen .

Soon Een maat voor de luidheid van geluid

Sound Exposure Level (SEL)

Het geluiddrukniveau dat gedurende 1s dezelfde hoeveelheid energie (dosis) vertegenwoordigt als het werkelijke geluid in tijd T.

Sound Reduction Index (SRI)

Eéngetalsmaat voor de geluidwering van een bouwelement. (klik hier voor meer)

Sound Transmission Class (STC)

Eéngetalsmaat voor de geluidwering van een bouwelement. (klik hier voor meer)

Speech Transmission Index (STI) Een objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte.
(klik hier voor meer)

Specifieke akoestische impedantie Het quotiënt van de momentane (complexe) geluidruk en de momentane (complexe) akoestische deeltjessnelheid in een punt in een geluidveld. In feite geeft deze grootheid aan hoe makkelijk een golf in een elastisch medium loopt

Spectrum Weergave van het vermogen in een signaal als functie van de frequentie. (klik hier voor meer)

Spraak Een temporele opeenvolging van door de mens met behulp van het spraakkanaal (longen, stembanden, resonantieholtes) geproduceerde klanken. (klik hier voor meer)

Spraakverstaanbaarheid Een begrip uit de zaalakoestiek waarmee wordt aangegeven hoe goed spraak in een ruimte kan worden verstaan. De spraakverstaanbaarheid is afhankelijk van het niveau van het achtergrondgeluid, de nagalmtijd van de ruimte en de vorm van de ruimte. Er worden verschillende maten gebruikt om de spraakverstaanbaarheid te kwantificeren, de meest gebruikte zijn RASTI, STI, Articulation Index en %ALcons. (klik hier voor meer)

Spreekzaal Zaal waarvan de akoestiek is geoptimaliseerd voor het beluisteren van spraak. (klik hier voor meer).

Staande golf Een zich niet voortplantend ruimtelijk golfverschijnsel ontstaan uit superpositie van twee of meer tegen elkaar in lopende golven met dezelfde frequentie (figuur).

STI

De Speech Transmission Index en objectieve maat voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte.
(klik hier voor meer)

Stoorgeluid

Het op een bepaalde plaats optredend geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluidniveau wordt bepaald.

Stoorgeluidcorrectie Een correctie voor stoorgeluid die onder bepaalde omstandigheden mag worden toegepast op een gemeten geluiddrukniveau. (klik hier voor meer)

Strength (G) De Strength (G) is de toename van het geluidniveau in een akoestisch harde ruimte in relatie tot het geluidniveau in een galmvrije ruimte met dezelfde geluidbron. Deze maat laat daarmee het effect van de reflecties van de ruimte op het geluidniveau zien.

SWUNG SWUNG is de afkorting van Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid en is de naam van een project met als doel de Wet geluidhinder in fases te moderniseren. In die zin is het een voortzetting van het in 2002 gestrande project MIG. (klik hier voor meer)


T
Tertsband Eénderde octaafband. (klik hier voor meer)

Tonaal geluid Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter. De waarneembaarheid van het tonale karakter vindt op subjectieve wijze plaats.

Torsietrilling Een bijzondere rotatietrilling die optreedt in roterende machines (klik hier voor meer)

Torsietrillingsberekening Een berekening aan een roterend systeem waarbij de in dat systeem optredende torsie wordt berekend (klik hier voor meer)

Transmissiecoëfficiënt De fractie van de door een akoestisch medium doorgelaten energie ten opzichte van de op dat medium invallende energie (klik hier voor meer)

Transmissieverlies (TL) Een maat voor de geluidwering. (klik hier voor meer)

Transversale golf Golfverschijnsel waarbij de deeltjesuitwijking een richting heeft die loodrecht staat op de voortplantingsrichting.

Trilling Een periodieke beweging van een lichaam rondom een evenwichtsstand. (klik hier voor meer)

Trillingsisolatie Het beperken van de overdracht van trillingsenergie. (klik hier voor meer)

Trillingsdemper Een voorziening die moet voorkomen dat (de energie van) trillingen worden overgedragen van bijvoorbeeld een machine op een constructie of andersom. (klik hier voor meer)

Trommelvlies Het membraan dat bij zoogdieren (mensen) de scheiding vormt tussen het buitenoor en het middenoor en dat de door geluidgolven in lucht veroorzaakte trilling doorgeeft aan de middenoorbeentjes.

Tuned Mass Dampers (TMD's) Tuned Mass Dampers zijn in essentie massablokken die, opgelegd op veren, in tegenfase trillen met de te dempen trillingen. Doordat de beweging van de massablokken wordt afgeremd door middel van viskeuze dempers wordt een dynamische kracht uitgeoefend die de gehele constructie in rust houdt. Dit is bijvoorbeeld toegepast bij de Zouthavenbrug in Amsterdam.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen