Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG), Wet geluidhinder

De geluidregelgeving in Nederland wordt gefaseerd herzien.

Op 1 juli 2012 is middels het "Besluit tot inwerkingtreding van de invoering geluidproductieplafonds" (Staatsblad 2012, nr. 268) de invoering van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfrastructuur (als een nieuw hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer) een feit. Deze wetswijziging die het begin vormt van een veelomvattende aanpassing van de Wet geluidhinder, wordt ook wel aangeduid met SWUNG 1 en is van toepassing op de aanleg en wijziging van hoofdwegen en hoofdspoorwegen.

SWUNG 1 is vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer en in enkele ministeriële regelingen.

SWUNG 1 heeft geen betrekking op de geluidregelgeving rond provinciale- en gemeentelijke wegen en ook niet op die rond gezoneerde industrieterreinen. Dit zal op een later tijdstip worden gewijzigd in een traject dat wordt aangeduid met SWUNG 2.

Met het nieuwe hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer zijn de geluidproductieplafonds (GPP) officieel ingevoerd. Het geluidproductieplafond is gedefinieerd als de toegestane geluidproductie. Geluidproductie is op zijn beurt gedefinieerd als de geluidwaarde vanwege een weg of spoorweg in Lden
.

Geluidproductieplafonds zijn een rekenmiddel om inzicht te verkrijgen in het geluid afkomstig van de infrastructuur. De waarden van de geluidproductieplafonds zijn de maximaal toelaatbare geluidniveaus in een hele serie van referentiepunten gelegen op een afstand van 50m van de infrastructuur met een hoogte van 4m en een onderlinge afstand van 100m. Geluidproductieplafonds zijn dus geluiddrukniveaus in referentiepunten. Deze geluiddrukniveaus kunnen in principe iedere waarde krijgen. Er worden in de wet geen eisen aan de niveaus in de geluidproductieplafonds gesteld. Wel is vastgelegd dat de geluidproductieplafonds in eerste instantie worden gebaseerd op de situatie van 2008 in die zin dat de met de verkeersgegevens uit dat jaar berekende waarden met 1.5 dB worden verhoogd. Uitzondering hierop zijn wegen waarvoor in 2001 of later een tracébesluit wegaanpassingsbesluit is genomen. Dan geldt de berekende waarde zonder de verhoging. De berekeningen moeten worden uitgevoerd met het nieuwe "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012".

De beheerders van de rijksinfrastructuur moeten ervoor zorgen dat de vastgestelde geluidproductieplafonds niet worden overschreden. Hiertoe dienen zij jaarlijks voor 1 oktober een verslag te produceren waarin moet worden aangegeven of in het voorafgaande kalenderjaar de geluidproductie binnen de plafonds is gebleven.

De geluidproductieplafonds zeggen als zodanig niets over de kwaliteit van het geluid en daarmee over de ondervonden hinder. Bovendien worden de geluidproductieplafonds van wegen niet opgeteld bij die van het spoor en valt het geluid van gemeentelijke en provinciale wegen (ook wel de niet plafondwegen genoemd) onder de Wet geluidhinder en worden er ook niet bijgeteld. Voor de ondervonden hinder is de geluidbelasting bepalend.

Overeenkomstig hoofdstuk 11 wordt de geluidbelasting eveneens in Lden uitgedrukt. Tenslotte is er nog de geluidbelasting Lnight zijnde de geluidsbelasting van een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 23.00 tot 07.00 uur van een jaar

In de onderstaande tabel zijn de voorkeurswaarden, maximale waarden en binnenwaarden, als een Lden in dB opgenomen. De voorkeurswaarden en maximale waarden gelden voor de geluidbelasting van geluidgevoelige objecten. Dit is het geluiddrukniveau voor de gevel van het object afkomstig van het invallende geluid. De binnenwaarden zijn geluidniveaus in geluidgevoelige ruimten gelegen langs wegen of spoorwegen.

Bron Voorkeurswaarde Maximale waarde Binnenwaarde A Binnenwaarde B
Wegen 50 65 36 41
Spoorwegen 50 70 36 41

De Binnenwaarden A gelden voor de situatie dat de wegen in gebruik zijn genomen op of na 1 januari 1982 en dat de spoorwegen in gebruik zijn genomen op of na 1 juli 1987. De Binnenwaarden B gelden voor de overige situaties.
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen