Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Begrippenlijst K tot en met O:

K
Karakteristieke grootheden Grootheden uit de NEN 5077 zoals het karakteristiek installatie-geluidniveau, de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die zijn herleid naar een ontvangruimte met genormeerde afmetingen.

Kleuring Kleuring is een begrip uit de zaalakoestiek en ontstaat indien voor een waarnemer de vroege reflecties kort volgen op het directe geluid. Als de vroege reflecties enkele milliseconden tot circa 10 ms zijn vertraagd kan er interferentie optreden. Hierdoor verandert de klank van het geluid. Deze verandering van het timbre wordt kleuring genoemd.

Knopen Punten van een staande golf waar de uitwijking nul is.

Kosteneenheid

In Nederland zijn de normen voor vliegtuiglawaai gebaseerd op de Kosteneenheid genoemd naar de voorzitter van de Adviescommissie Geluidhinder door Vliegtuiglawaai (eindrapport 1967).


L
L95 Het geluidniveau dat, in een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden. Het L95 speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van grenswaarden in het kader van de milieuwetgeving.

Laagfrequent geluid
(lfg, laag frequent geluid)
Geluid met relatief veel energie in de tertsbanden met frequenties van 20 Hz tot 100 Hz. Dit is dus geluid met belangrijke componenten in het laagst hoorbare frequentiegebied (klik hier voor meer).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveaus.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau Equivalent A-gewogen geluidniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponenten of muziekgeluid (industrielawaai).

Langtijdgemiddeld deelgeluidniveau Equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij meteogemiddelde geluidoverdracht, zonodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie, en de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponenten of muziekgeluid (industrielawaai).

Laterale energie fractie (LF) Maat voor de ruimtelijkheid van een zaal zijnde de verhouding van de directe energie en de energie uit alle richtingen (klik hier voor meer).

Lawaai Geluid dat door mensen als hindelijk wordt ervaren. Dit is in hoge mate subjectief. Er is echter wel een duidelijke relatie tussen hoge geluidniveaus en grote ondervonden hinder.

Lden Nieuwe dosismaat (Level day-evening-night) voor geluid (klik hier voor meer).

LE (emissieterm geluid windturbines) De emissieterm van een windturbine zijnde het geluidvermogensniveau voor de dag-,a vond- en nachtperiode, rekening houdend met de over het jaar voorkomende windsnelheden op de ashoogte en de bedrijfsduur van de turbine.

Lineair geluiddrukniveau
Geluiddrukniveau. waarop geen frequentieweging is toegepast. Dit wordt ook wel een Z-weging (Zero) of Z-filter genoemd.

Lnight Het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau, dat wordt gehanteerd als een indicator voor slaapverstoring (zie ook bij Lden).

Logaritmische schaal Een logaritmische schaal is een schaal waarop een fysische grootheid niet zelf wordt weergegeven maar waarvan de verdeling is gerelateerd aan de logaritme van het quotiënt van die grootheid en een referentiegrootheid (klik hier voor meer).

Longitudinale golf Golfverschijnsel waarbij de deeltjesuitwijking een richting heeft die samenvalt met de voortplantingsrichting.

Lopende golf Een zich voortplantende verstoring van een bepaalde evenwichtstoestand (figuur).

Luchtgeluid Geluid dat, in tegenstelling tot contactgeluid, direct door de bron zelf wordt uitgestraald.

Luchtgeluidisolatie-index Verouderde ééngetalsmaat voor luchtgeluidisolatie die in de nieuwe NEN 5077 is vervangen door het
lucht-geluidniveauverschil.

Lucht-geluidniveauverschil Het verschil tussen het geluidniveau in een zendruimte en dat in een ontvangruimte gecorrigeerd voor de nagalmtijd van de ontvangruimte (zie ook NEN 5077).

Luidheid Een numerieke maat voor de subjectieve sterkte van een geluid voor een normaal functionerend gehoor (klik hier voor meer).


M
Maskering Het proces waarbij een geluid onhoorbaar wordt als gevolg van de aanwezigheid van een ander geluid. Maskering is niet hetzelfde als antigeluid.

Maximaal geluidniveau Het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau (meterstand fast), gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (terminologie nieuwe Handleiding, d.d. mei 1999).

Meteocorrectieterm Correctie die wordt toegepast op het niveau dat onder meteoraamomstandigheden is gemeten omdat dit niveau hoger is dan het over een langere periode met wisselende weersomstandigheden gemiddeld optredende niveau.

Meteoraam De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt (klik hier voor meer).

Meteorologische dag De periode tussen één uur na zonsopgang en één uur voor zonsondergang.

Meteorologische nacht De periode tussen één uur voor zonsondergang en één uur na zonsopgang.

Microfoon Onderdeel (transducent) waarmee geluiddruk wordt omgezet in een electrisch signaal. Voor het meten van geluid wordt meestal een speciale condensatormicrofoon gebruikt (klik hier voor meer).

MIG II MIG II is de afkorting van Modernisering Instrumentatrium Geluidsbeleid en is de naam van een project met als doel de Wet geluidhinder in fases te gaan moderniseren (klik hier voor meer).

Monopoolbron Model van een geluidbron waarbij geluidgolven bolsymmetrisch worden uitgezonden en het golfveld slechts een functie is van de afstand tot de bron.

Muziek Een aaneenschakeling van tonen volgens een notenvoorschrift van de componist voortgebracht door muziekinstrumenten met een, meestal zeer complexe, temporele structuur.

Muziekgeluid Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. De bepaling van de waarneembaarheid van het muziekkarakter vindt op subjectieve wijze plaats. In berekeningen wordt voor muziek vaak een standaard muziekspectrum gehanteerd

Muziekzaal Zaal waarvan de akoestiek is geoptimaliseerd voor het beluisteren van muziek (klik hier voor meer).


N
Nachtperiode De beoordelingsperiode van 23.00 uur tot 07.00 uur (zie ook dagperiode en avondperiode).

Nagalm Gereflecteerd geluid in een ruimte dat wordt waargenomen nadat de bron van dat geluid is uitgeschakeld (klik hier voor meer).

Nagalmtijd

Tijd die nodig is om het geluiddrukniveau in een afgesloten ruimte met 60 dB te laten afnemen vanaf het moment dat de geluidbron wordt uitgeschakeld (klik hier voor meer).

Niveauschaal Een niveauschaal is een schaal waarop een fysische grootheid niet zelf wordt weergegeven maar waarvan de verdeling is gerelateerd aan de logaritme van het quotiënt van die grootheid en een referentiegrootheid (klik hier voor meer).

Noise Reduction Coëfficiënt, NRC-waarde

De Noise Reduction Coëfficiënt is een eengetals waarde voor de geluidabsorptie van een materiaal. De NRC-waarde wordt berekend door de Sabine absorptiecoëfficiënt van een materiaal voor de octaafbanden van 250 Hz tot 2 kHz rekenkundig te middelen en vervolgens af te ronden naar het dichtsbijzijnde veelvoud van 0.05 met dien verstande dat naar boven wordt afgerond indien het gemiddelde precies in het midden uitkomt.

Normen akoestiek

Documenten waarin op vrijwillige basis afspraken ten aanzien van geluid zijn vastgelegd (klik hier voor meer).


O
Octaafband Frequentieband waarvan de hoogst doorgelaten frequentie gelijk is aan tweemaal de laagst doorgelaten frequentie (klik hier voor meer).

Ontdreuning Het vergroten van de demping van een constructie door het erop aanbrengen van een visco-elastisch materiaal dat een hoge stijfheid combineert met een hoge inwendige demping (klik hier voor meer).

Open raam Wordt vaak toegevoegd aan de eenheid voor geluidabsorptie (m2) waarschijnlijk omdat een open raam al het invallende geluid absorbeerd en dus een absorptiecoëfficiënt heeft gelijk aan 1.

Oor Orgaan dat geluidgolven omzet in een signaal in de gehoorzenuw dat door de hersenen als geluid wordt ervaren.

Ouderdomsdoofheid Gehoorverlies, in met name de hoge frequenties, als gevolg van ouderdom.
Begrippenlijst:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen