Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Begrippenlijst A tot en met E:

A
A-filter/A-weging Frequentie-afhankelijk filter dat toegepast op een signaal een A-weging bewerkstelligt.

A-gewogen equivalente geluidniveau Het equivalent geluidniveau waarop een A-weging is toegepast.


Absorptie Omzetting van geluidenergie in warmte (klik hier voor meer).

Absorptiecoëfficiënt (α)

De fractie van de door een akoestisch medium geabsorbeerde en doorgelaten energie ten opzichte van de op dat medium invallende energie (klik hier voor meer).

Absorptieklasse Een, op de volgens de ISO11654 norm bepaalde gewogen absorptiecoëfficiënt αw gebaseerde, indeling van geluidabsorberende materialen (klik hier voor meer).

Activiteitenbesluit Besluit waarin de algemene milieuregels voor bedrijven zijn opgenomen (klik hier voor meer).

Afstraalgraad De afstraalgraad is de logaritme uit de afstraalfactor en is het verband tussen het snelheidsniveau van een trillende constructie en het geluidintensiteitsniveau van het door die constructie, als gevolg van de trilling, afgestraalde geluid.

Akoestiek Onderdeel van de natuurkunde dat betrekking heeft op geluid. In engere zin wordt het gedrag van geluid in gesloten ruimten bedoeld (zaalakoestiek).

ALARA Een ietwat verouderd begrip dat staat voor As Low As Reasonably Achievable. Dit was het beginsel waarbij er naar werd gestreefd om de belasting van het milieu zo ver te verlagen als redelijkerwijs mogelijk is. Op grond van artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer is dit principe vervangen door BBT

%Alcons Een methode voor het objectief meten van de spraakverstaanbaarheid is de bepaling van de "Verminderde verstaanbaarheid van medeklinkers (%Alcons)" ("Articulation Loss of Consonants"), een maat die aangeeft welk percentage medeklinkers niet of onjuist wordt verstaan. Medeklinkers spelen een belangrijkere rol in de spraakverstaanbaarheid dan klinkers. Wanneer de medeklinkers duidelijk verstaan worden, kan een gesprek gemakkelijker gevolgd worden.

Een %Alcons van 0 is een aanwijzing voor een grote helderheid en uitstekende spraakverstaanbaarheid. Bij een %Alcon van meer dan 15 wordt de spraakverstaanbaarheid vrijwel nihil. Een hoog %Alcon ontstaat in zalen met veel nagalm en veel achtergrond (stoor)geluid.

αw De volgens de ISO11654 norm bepaalde gewogen absorptiecoëfficiënt (klik hier voor meer).

Amplitude Maximale uitwijking uit de evenwichtstoestand van een trilling. De amplitude bepaalt de sterkte van een geluid of van een trilling

Antigeluid Het door middel van speakers beïnvloeden en modificeren van een geluidveld met als doel dit deels op te heffen. Antigeluid is een wat onjuiste benaming. Beter zou ziijn te spreken van tegenfase geluid. Antigeluid wordt regelmatig verwart met maskering maar is iets geheel anders.

Articulation Index Een wat verouderde (ca. 1950) en lastig te bepalen maat voor de spraakverstaanbaarheid bij een continu aanwezig (stoor)ruisniveau. De articualtion index kan waarden aannemen van 0 tot 1 overeenkomend met 0 % en 100 % spraakverstaanbaarheid.

Audiogram Een grafiek die de gehoordrempel van een persoon weergeeft voor verschillende frequenties.

Audiologie Een (medisch) specialisme dat zich bezighoudt met problemen van het gehoor.

Audiometrie Meting van het functioneren en van afwijkingen van het gehoor (klik hier voor meer).

Avondperiode De beoordelingsperiode van 19.00 uur tot 23.00 uur (zie ook dagperiode en nachtperiode).


B
BBT Beste Beschikbare Technieken De Beste Beschikbare Technieken is het beginsel dat er vanuit gaat dat een inrichting zoveel als economisch en technisch mogelijk is nadelige gevolgen voor het milieu beperkt. Dit is vastgelegd in artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer (klik hier voor meer).

Beoordelingshoogte De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingsperiode Begrip uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai zijnde het tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van geluid. Meestal is dit de dag-, avond- of nachtperiode.

Bouwbesluit Bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen (klik hier voor meer).

Buiken Punten van een staande golf waar de uitwijking maximaal is.


C
C-filter/C-weging Frequentie-afhankelijk filter dat toegepast op een signaal een C-weging bewerkstelligt.

Clarity Een maat voor de ruimtelijkheid in een zaal zijnde de verhouding tussen gereflecteerd geluid en direct geluid (klik hier voor meer).

Cocktail Party Effect Benaming voor het fenomeen dat, als gevolg van binauraal horen, een luisteraar zich kan focusseren op een spreker temidden van een kakofonie van vele andere sprekers, conversaties en achtergrondgeluid.

Condensatormicrofoon Microfoon geschikt voor geluidmetingen bestaande uit een membraan dat samen met een achterplaat een condensator vormt (klik hier voor meer).

Contactgeluid Geluid dat via een constructie wordt uitgestraald nadat deze door contact met de bron door een mechanische kracht in trilling is gebracht in tegenstelling tot luchtgeluid.

Contactgeluidisolatie-index Verouderde ééngetalsmaat voor contactgeluidisolatie die in de nieuwe NEN 5077 is vervangen door het contact-geluidniveau.

Contact-geluidniveau Volgens NEN 5077 op nagalmtijd genormeerd geluidniveau veroorzaakt door een standaard contactgeluidgenerator.

Contour Een lijn die punten met een gelijk geluidniveau onderling verbindt (klik hier voor meer).


D
Dagdosis Het blootstellingsniveau (Lex,T of Lex,8h) zijnde de hoeveelheid geluid waaraan men tijdens een acht urige werkdag wordt blootgesteld (zie ook: geluidexpositieniveau).

Dagperiode De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur (zie ook avondperiode en nachtperiode).

Dagwaarde Begrip uit het Bouwbesluit zijnde de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid in de dagperiode op de gevel van een geluidgevoelig object vermeerderd met een eventuele toeslag voor geluid met een impulskarakter, bepaald volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

dB, dB(Z) dB(A), dB(B), dB(C), dB(D) Eenheden voor geluid waarbij op het signaal geen enkele weging respectievelijk een weging volgens het A-, B-, C- of D-filter wordt toegepast.

Decibel

Pseudo-eenheid om aan te geven dat we te maken hebben met een niveauschaal verkregen na een logaritmische transformatie (ook wel dBlin i.p.v. dB).

Delta IIC
(delta impact insulation class)
In het laboratorium bepaalde Noord Amerikaanse eengetalsmaat voor de toename van de contactgeluidwering van een vloerconstructie veroorzaakt door een afwerking op standaardvloer, bijvoorbeeld een betonnen vloer van 200 mm.

Demping Het afnemen in de tijd of het beperken van de amplitude van een trilling door middel van dissipatie (omzetten in warmte) van mechanische energie (zie ook ontdreuning).

Dempingsverhouding De verhouding van de amplituden van twee opeenvolgende maxima van een gedempte trillling.

Diffusiteit In de zaalakoestiek wordt met diffusiteit aangegeven hoe het geluid dat is verstrooid tijdens reflecties aan wanden, plafond etc. wordt verdeeld over de verschillende hoeken. Diffusiteit in de akoestiek is dus iets anders dan het diffuus zijn van een geluidveld. Een zekere mate van diffusiteit is nodig ter voorkoming van hinderlijke echos.

Diffuus veld Geluidveld in een ruimte waar op iedere plaats een gelijke geluiddruk heerst en waarbij er geen netto transport van vermogen plaatsvindt.

Dipoolbron Model van een geluidbron opgebouwd uit twee dicht bij elkaar gelegen monopoolbronnen in tegenfase en met gelijke sterkte.

Directe veld Geluidveld bestaande uit geluidgolven die rechtstreeks van de bron afkomstig zijn en dus nog niet zijn gereflecteerd (klik hier voor meer).

Discreet spectrum Spectrum dat bestaat uit componenten bij aparte frequenties, bijv. de meeste muziekspectra.

Dode kamer Ruimte waarvan de wanden, de vloer en het plafond binnen een bepaald frequentiegebied het invallende geluid volledig absorberen.

Dove gevel Een bouwkundige constructie zonder te openen delen met een voorgeschreven geluidwering. In de nieuwe gewijzigde Wet geluidhinder mag de dove gevel te openen delen hebben mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.


E
Early decay time (E.D.T.) Een maat voor het eerste stuk van de nagalm zijnde zesmaal de tijd nodig voor de eerste 10 dB afname van het galmveld in een ruimte.

Echo Gereflecteerd geluid dat afzonderlijk wordt waargenomen nadat het directe geluid is gehoord (klik hier voor meer).

Effectieve geluiddruk Maat voor de sterkte van het geluid waarbij de drukvariaties worden uitgedrukt in een getal verkregen uit de wortel van de kwadratisch gemiddelde geluiddruk.

Eigenfrequentie De frequentie waarmee een lichaam uit kan trillen nadat de evenwichtstoestand tijdelijk is verstoord (zie ook resonantie).

Elastische golf Zich voortplantende verstoring van een evenwichtstoestand, waarbij de uitwijking evenredig is met de uitgeoefende kracht (klik hier voor meer).

Equivalent geluidniveau Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukniveaus van het ter plaatse gedurende een bepaalde periode optredende geluid.

Etmaalwaarde De hoogste van de volgende drie waarden:
Europese richtlijn omgevingslawaai Richtlijn 2000/14/EG van het Europese parlement waarmee harmonisatie van de wetgeving inzake geluidemissie in het milieu wordt beoogd (klik hier voor meer).
Begrippenlijsten:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen