Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt onder meer akoestische prestatie-eisen waaraan gebouwen met gebruiksfuncties als woonfunctie, bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie etc. moeten voldoen.

Het Bouwbesluit kent een lange geschiedenis van wijzigingen en aanpassingen. Het eerste Bouwbesluit dateert van 1991 (Stb. 1991, 680). Het basisdocument van het huidige Bouwbesluit is de tekst van
(Stb. 2001, 410) ook wel het Bouwbesluit 2003 genoemd. Het Bouwbesluit 2003 is diverse malen gewijzigd. De meest recente van deze wijzigingen zijn vastgelegd in Stb. 2006, 257. Inmiddels is er het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416)

Tenslotte is er het zogenaamde sprokkelbesluit (Stb. 2006, 586) dat samen hangt met de wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase; Stb 2005, 350). Hiermee wordt het mogelijk dat gemeenten zelf de zogenaamde hogere waarden mogen gaan vaststellen. Ook wordt met het sprokkelbesluit de dosismaat Lden in het Bouwbesluit geïntroduceerd.

Vanwege de juridische taal in het besluit is het niet altijd duidelijk welke eisen in een bepaalde situatie gelden. Voor wat betreft de akoestische prestatie-eisen wordt hier getracht wat meer duidelijkheid te scheppen.

Hoofdstuk 1, artikel 1 bevat de begripsbepalingen. Hieronder staan enkele begrippen omschreven uit het Bouwbesluit die betrekking hebben op de akoestische prestatie-eisen uit het besluit. Voor de overige begrippen wordt verwezen naar de tekst van het Bouwbesluit.

Gebruiksfunctie De gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.
Gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai Gebruiksfunctie in een gebouw, waarvoor krachtens de Wet geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie geldt met betrekking tot onderscheidenlijk industrielawaai vanwege een industrieterrein, wegverkeerslawaai vanwege een weg of railverkeerslawaai vanwege een spoorweg, alsmede een kantoorfunctie gelegen binnen een zone waarvoor een zodanige ten hoogste toelaatbare geluidbelasting geldt.
Technische ruimte

Besloten ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van een gebouw, waaronder in elk geval begrepen een meterrruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte.

Verblijfsruimte Ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
Verblijfsgebied

Gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste één verblijfsruimte, bestaande uit één of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Verkeersruimte

Ruimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.

Omdat het Bouwbesluit het begrip gebruiksfunctie hanteert in plaats van gebouw is ook een gedeelte van een gebouw met een specifieke functie een gebouw in de zin van het Bouwbesluit. Zo maakt een inpandige winkel- of kantoorruimte binnen een pand met woningen geen deel uit van het woongebouw. Ook bij bijvoorbeeld een school met een inpandige sporthal onderscheidt het oude Bouwbesluit twee gebouwen: een onderwijsgebouw en een sportgebouw.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ter bescherming tegen geluid van buiten en tegen het geluid van installaties (toilet, kraan, mechanisch ventilatiesysteem, lift e.d.). Daarnaast zijn er eisen aan de geluidwering tussen ruimten of gebouwen. Ook zijn voor enkele verblijfsruimten tevens eisen ter beperking van galm opgenomen.

Voor verblijfsruimten met verschillende gebruikfuncties gelden verschillende eisen. Het Bouwbesluit onderscheidt 12 verschillende gebruikfuncties. Dit betreft onder andere de woonfunctie, de gezondheidszorgfunctie, de kantoorfunctie, de logiesfunctie en de onderwijsfunctie.

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende soorten van geluid waartegen bescherming nodig is of die beperkt moeten worden het van toepassing zijnde artikel uit het Bouwbesluit 2012.

Bescherming tegen/Beperking van:
Artikel
Opmerking Eisen (zie besluit voor overige)
Geluid van buiten 3.2 geluid van buiten GA,k min 20 dB
3.3 industrie-, weg- of spoorweglawaai zie besluit
3.4 luchtvaartlawaai zie besluit
3.5 verbouw

rechtens verkregen niveau
3.6 tijdelijke bouw

zie besluit
Geluid van installaties
(installatiegeluid)
3.8 aangrenzend perceel woonkamer: 30 dB
3.9 elfde perceel woonkamer: 30 dB
3.10 verbouw

eis 10 dB minder streng
3.11 tijdelijke bouw

eis 10 dB minder streng
Galm 3.13 geluidsabsorptie zie besluit
3.14 verbouw

zie besluit

Geluidwering tussen verblijfsr. van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw 3.16 ander perceel zie besluit
3.17 hetzelfde perceel zie besluit
3.18 verbouw zie besluit
3.19 tijdelijke bouw

zie besluit
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen