Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Activiteitenbesluit, Artikel 8.40 AMvB's

De modernisering van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (Wm) in het eerste decennium van deze eeuw heeft geresulteerd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit besluit (kortweg Activiteitenbesluit genoemd) is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 oktober 2007, nummer 415. Het besluit is daarna meerdere malen gewijzigd. Voor de laatste versie van het besluit wordt verwezen naar: overheid .nl.

In het Activiteitenbesluit is er voor gekozen om zowel voor bestaande als nieuwe bedrijven de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder als standaard geluidnorm op te nemen. Gekozen is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) als standaard geluidnorm. Dit houdt een etmaalwaarde van 50 dB(A) in voor het niveau buiten en een etmaalwaarde van 35 dB(A}als binnenniveau voor in- of aanpandige woningen. Deze normen gelden niet voor elke ruimte van het gebouw maar alleen voor geluidgevoelige bestemmingen. Voor specifieke bedrijven bestaat de mogelijkheid deze eisen aan te vullen met maatwerk via een gemeentelijke verordening.
De nieuwe normen zijn gebaseerd op de recente inzichten, vastgelegd als best beschikbare technieken (BBT).

In de vroegere Wet milieubeheer gold is als uitgangspunt dat een bedrijf een milieuvergunning diende te hebben, tenzij het onder de algemene regels krachtens artikel 8.40 Wm viel. Deze systematiek is in het Activiteitenbesluit omgedraaid; er wordt van uitgegaan dat een inrichting onder de algemene regels valt tenzij deze is uitgezonderd in het besluit. Uiteindelijk is maar een beperkt aantal bedrijven, waar activiteiten plaatsvinden met omvangrijke en complexe milieueffecten, nog vergunningplichtig.

Het Activiteitenbesluit geeft het bevoegd gezag op verschillende plaatsen de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. In de eerste plaats is deze bevoegdheid opgenomen voor die onderwerpen, waarbij in specifieke gevallen de voorschriften van het besluit nadere invulling, aanvulling of afwijking kunnen behoeven. Dit is dan steeds bij het desbetreffende voorschrift expliciet aangegeven. In een aantal gevallen is daarbij ook aangegeven, dat het bevoegd gezag kan afwijken van de normen in het besluit.

In het Activiteitenbesluit zijn voor de milieurelevante activiteiten en aspecten concrete voorschriften uitgewerkt. Waar mogelijk is dit gedaan in de vorm van gekwantificeerde doelvoorschriften (zoals emissiegrenswaarden). Dergelijke doelvoorschriften geven veelal eenduidig aan wat de maximaal toegestane milieubelasting als gevolg van een activiteit is.

Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van het nieuwe geluidbeleid.

Geluid

De nieuwe voorschriften bevatten de mogelijkheid voor gemeenten om bij verordening gebieden aan te wijzen waar de normering hoger of lager kan liggen dan de standaard geluidnorm. Geluid is bij uitstek een milieu aspect dat betrekking heeft op de directe leefomgeving en voornamelijk een rol speelt op lokale schaal. Per gebiedstype kan blijken dat de standaardnorm niet passend is. Daarom wordt de systematiek uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voortgezet. In een verordening kan het gemeentebestuur voor een bepaald gebied een hogere of lagere norm vaststellen. Een verschil met de oude situatie is dat nu de nieuwe norm in één keer in een verordening kan worden vastgelegd, terwijl in de oude situatie per inrichting een nadere eis moest worden gesteld.


Het activiteitenbesluit bevat ook nog een aantal specifieke bepalingen zoals:

- eisen aan het maximale geluidniveau zijn niet van toepassing voor de dagperiode
- maximale geluidniveaus veroorzaakt door sportactiviteiten in de open lucht en door het komen en gaan van bezoekers blijven buiten beschouwing
- maximale geluidniveaus als gevolg van het uitrukken van hulpdiensten na een ongeval blijven buiten beschouwing
- tankstations kennen slechts twee beoordelingsperioden per etmaal
- bij muziekgeluid wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast

De volgende geluiden worden in het Activiteitenbesluit buiten beschouwing (artikel 2.18 lid 1) gelaten:

- a het stemgeluid van mensen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, mits dit niet als binnenterrein kan worden aangemerkt
- b het stemgeluid van mensen op het open terrein van een gebouw voor sport- of recreatieactiviteiten
- c geluid van kerkklokken en moskeeën en van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden
- d muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag in militaire inrichtingen
- e muziek tijdens het oefenen van militaire muziekcorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen
- f onversterkte muziek tenzij en voor zo ver daarvoor bij gemeentelijk verordening regels zijn gesteld
- g het traditioneel schieten, tenzij daarvoor bij daarvoor bij gemeentelijk verordening regels zijn gesteld
- h het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs
- i het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang

Op gezoneerde industrieterreinen komen veel AMvB bedrijven voor die zich daar met een melding kunnen vestigen en binnen de normen een bepaalde, veelal niet-gebruikte geluidruimte hebben. Bij de behandeling van de wijziging van de Wet geluidhinder in juni 2005 is reeds aangegeven deze problematiek te willen aanpakken. Kern hiervan is de herintroductie van een criterium voor de hoogte van het geluidniveau en een afstand (50 dB(A) op 50m) waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het bedrijf is gevestigd op een bedrijfsterrein of een gezoneerd industrieterrein. Dit is voor veel gevallen slechts een theoretische aanscherping ten opzichte van de huidige situatie en resulteert in beperking van de ongebruikte geluidruimte. Deze ruimte kan vervolgens worden gebruikt ten gunste van de uitbreiding van bestaande of vestiging van nieuwe bedrijven, waardoor industrieterreinen optimaler worden benut.


Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen