Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Wet milieubeheer (Wm)

Het is verboden zonder daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen of in werking te hebben (art. 8.1 lid 1 Wet milieubeheer). In een vergunning kunnen beperkende geluidvoorschriften ter bescherming van het milieu buiten de inrichting worden gesteld.

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden dat de verouderde art. 8.40 Wm Algemene Maatregel van Bestuur voor diverse kleine lawaaimakers vervangt.

De vergunningverlener, meestal is dit de gemeente of provincie, zal zich bij het opstellen van de geluidvoorschriften baseren op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, uitgegeven in oktober 1998 door het Ministerie van VROM, directie Geluid en Verkeer. De te vergunnen geluidruimte voor grote lawaaimakers die zich op een gezoneerd industrieterrein bevinden wordt beperkt door de zonerings- en saneringsoperatie op grond van de Wet geluidhinder.

De vergunningverlener heeft, in het kader van de milieuvergunning, vrijwel altijd de mogelijkheid een akoestisch onderzoek te verlangen dat door een deskundig akoestisch adviseur moet worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Het uit dit onderzoek voortvloeiende akoestische rapport maakt dan deel uit van de formele vergunningaanvraag en wordt derhalve beoordeeld op onder andere volledigheid. Ook bij inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit kan een akoestisch onderzoek worden verlangd teneinde na te gaan of aan de geluidvoorschriften voldaan kan worden. In het Activiteitenbesluit zijn standaard grenswaarden opgenomen. De vergunningverlener heeft de mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen. Het kader waarbinnen dit mogelijk is staat in het betreffende Besluit vermeld.

In vrijwel alle vergunningen en AMvB's is vastgelegd dat de optredende geluidniveaus moeten worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai.

Het bevoegd gezag wordt bij het voorschrijven van maatregelen geacht deze te baseren op het BBT-principe.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen