Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN 3418 en NEN 3419

NEN 3418 beschrijft hoe een eenvoudig vooronderzoek naar het voorkomen van schadelijk geluid op de werkplek moet worden uitgevoerd. In dit onderzoek wordt vastgesteld of er in het bedrijf werkzaamheden voorkomen waar het equivalente geluidniveau hoger is dan 80 dB(A). De metingen worden onder representative bedrijfsomstandigheden uitgevoerd op alle plaatsen waar bedrijfsprocessen plaatsvinden die mogelijkerwijs gepaard gaan met geluidniveaus hoger dan 80 dB(A). Op de meetplaatsen moet tenminste tijdens de meest lawaaiige bedrijfsprocessen het A-gewogen equivalente geluidniveau worden bepaald.

De metingen kunnen worden uitgevoerd zowel met als zonder werknemer op de arbeidsplaats. Indien de werknemer aanwezig is moet de microfoon worden geplaatst op een positie links of rechts van het hoofd, aan die zijde waar het hoogste geluidniveau heerst. Indien tijdens de meting geen werknemer aanwezig is moet de microfoon worden geplaatst op de positie waar zich normaal het hoofd bevindt. Het aantal meetplaatsen in een bepaalde ruimte is afhankelijk van het aantal personen dat normaal gelijktijdig in de betreffende ruimte aanwezig is. Bij 2 tot 10 personen bedraagt het aantal meetplaatsen 2, bij 11 tot 50 personen 3 en bij meer dan 50 personen 4.

Een meting dient minstens één gehele cyclus te omvatten en duurt minimaal 60 seconden. Meettijden korter dan 600 seconden zijn toegestaan wanneer men er zeker van is dat het meetresultaat bij een meting gedurende minimaal 600 seconden minder dan 1 dB zou hebben verschild van het resultaat over de gekozen meettijd. Bij cyclustijden langer dan 600 seconden mag het equivalente geluidniveau over de volledige cyclus worden berekend aan de hand van de resultaten van korter durende metingen, waarvan de tijdsduur minimaal 60 seconden per deelmeting moet zijn.

Indien uit de inventarisatie conform NEN 3418 blijkt dat er werkzaamheden voorkomen waar het equivalente geluidniveau hoger is dan 80 dB(A) of als dit op voorhand al duidelijk is, moet een uitgebreider onderzoek worden uitgevoerd om de schadelijkheid van geluid vast te stellen. Hiervoor wordt een dosismaat gehateerd die niets anders is dan een hoeveelheid geluidenergie waaraan men gedurende een bepaalde periode wordt blootgesteld. Zo levert blootstelling aan een hoog niveau gedurende korte tijd eenzelfde dosis op als blootstelling aan een lager niveau gedurende een lange tijd. Bij de blootstelling aan geluid op de arbeidsplaats ligt het voor de hand om als dosismaat het equivalente geluidniveau over een werkdag van acht uur te nemen. Dit niveau wordt het genormaliseerde geluidexpositieniveau LEX,T genoemd.

Voor werknemers die gedurende hun achturige werkdag continu aan hetzelfde geluid zijn blootgesteld, is het geluidexpositieniveau gelijk aan het over een voldoende lange meettijd bepaalde equivalente geluidniveau. Meestal echter variëren de werkzaamheden en daarmee ook de blootstelling aan geluid aanzienlijk gedurende een werkdag. De norm NEN 3419 geeft voor dergelijke situaties de methode voor het vaststellen van het geluidexpositieniveau.

De norm NEN 3419 gaat uit van de onder representatieve omstandigheden en tijdens relevante werkzaamheden op de arbeidsplaats gemeten equivalente geluidniveaus. Aan de hand van een werkzaamhedenanalyse van een individuele werknemer of een groep werknemers wordt de gemiddelde duur van de werkzaamheden vastgesteld. Op basis van deze gegevens wordt voor elke werkzaamheid het partiële geluidexpositieniveau gedurende een representatieve dag bepaald. Sommering van deze partiële expositieniveaus geeft het totale expositieniveau gedurende een representatieve werkdag.

De metingen kunnen worden uitgevoerd zowel met als zonder werknemer op de arbeidsplaats. De meetposities komen overeen met die uit de norm NEN 3418.

Indien het onderzoek betrekking heeft op een groep werknemers moet op meerdere plaatsen gemeten worden. Het aantal meetplaatsen hangt af van het aantal personen, de hoogte van het gemeten geluidniveau en de verschillen tussen de op de diverse meetplaatsen gemeten geluidniveaus. De onderstaande tabel geeft de algemene regel voor het aantal meetplaatsen, gerelateerd aan het aantal personen dat de betreffende werkzaamheid uitvoert. Afhankelijk van de op de afzonderlijke meetplaatsen gemeten niveaus kan het noodzakelijk zijn de werkzaamheden anders in te delen, voor details hierover wordt verwezen naar de norm NEN 3419.

Aantal personen Aantal meetplaatsen
1 1
2 tot 5 2
6 tot 10 3
11 tot 25 4
26 tot 50 5
51 tot 100 6
101 tot 200 7
meer dan 200 8

De duur van de metingen is overeenkomstig die van de norm NEN 3418.Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen