Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Horecalawaai

In horecabedrijven wordt (muziek)geluid geproduceerd. De hoeveelheid geproduceerd geluid hangt uiteraard af van de aard van de inrichting. Een discotheek produceert meer lawaai dan een restaurant. Toch moeten alle bedrijven aan eisen voldoen teneinde de geluidoverlast voor de omgeving te beperken.

De meeste horecabedrijven vallen per 1 januari 2008 onder het Activiteitenbesluit en hebben daarom geen vergunning nodig. Ze moeten echter wel voldoen aan de voorschriften uit het Besluit.


In de praktijk blijkt overigens dat voor horeca-inrichtingen die niet onder het Activiteitenbesluit vallen, vaak dezelfde geluideisen gesteld worden. Of een horeca-inrichting onder het Activiteiten besluit valt, hangt van een aantal criteria af die daarin worden genoemd.

Volgens het Activiteitenbesluit mag het door de horeca-inrichting veroorzaakte equivalente geluidniveau op de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, in principe niet meer zijn dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur,
- 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur,
- 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Er kunnen, afhankelijk van de plaatselijke situatie, nadere eisen gesteld worden.

Voor het geluiddrukniveau dat de horeca-inrichting veroorzaakt binnen in- of aanpandige woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, gelden de volgende eisen:

- 35 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur,
- 30 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur,
- 25 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Muziekgeluiden ook die van een open lucht festival worden extra streng beoordeeld. Bij toetsing aan bovenstaande eisen dienen de berekende of gemeten equivalente geluidniveaus van muziekgeluiden met 10 dB muziekcorrectie te worden verhoogd. Ook mag de bedrijfsduurcorrectie niet worden toegepast op muziekgeluiden.

Bij het bepalen van de geluidniveaus mag het stemgeluid van bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terrein dat onderdeel is van de inrichting en van bezoekers op het open terrein van een sportinrichting buiten beschouwing gelaten worden tenzij dit kan worden aangemerkt als een binnenterrein.

Maximale geluidniveaus afkomstig van de aanwezige toestellen en installaties mogen niet meer dan 20 dB boven genoemde equivalente niveaus liggen.

De gestelde eisen zijn streng. Toch blijkt het vaak mogelijk om, eventueel na maatregelen, hieraan te voldoen.

Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, eist vaak dat de eigenaar van het horecabedrijf een akoestisch rapport overlegt. Dit rapport is het resultaat van een akoestisch onderzoek dat moet worden uitgevoerd volgens de voorschriften uit de Handleiding meten en rekenen industielawaai. Hierbij wordt de geluidoverdracht van de horeca-inrichting naar eventuele in- of aanpandige woningen van derden onderzocht, evenals de geluiduitstraling naar buiten via de gevels van de inrichting.

Bij een dergelijk akoestisch onderzoek wordt door middel van een ruisbron - die voldoet aan de Nederlandse norm NEN 5077 - een voldoende hoog zendniveau in de inrichting gecreëerd. Bij voorkeur geschiedt dit via de eigen installatie. Het totale zendniveau wordt bepaald door binnen op een aantal meetposities metingen uit te voeren en de resultaten energetisch te middelen.

Aan de buitenzijde van de inrichting wordt met dit ruissignaal als bron de uitstraling van de ramen, deuren en ventilatieroosters bepaald. Ook wordt in vertrekken van eventuele aanpandige woningen het optredende geluidniveau gemeten.

De uitstraling en de niveaus die op deze wijze zijn bepaald, betreffen de uitstraling van het horecabedrijf indien binnen het geluid van de gebruikte ruisbron wordt uitgezonden. Dit komt qua spectrum en niveau niet overeen met het geluid dat in normale situaties in het bedrijf wordt voortgebracht. In de horeca is er immers meestal muziekgeluid. Daarom wordt de gemeten geluiduitstraling omgerekend naar de geluiduitstraling zoals deze zou optreden indien in de horecagelegenheid muziek op het gebruikelijke niveau wordt geproduceerd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale equivalente geluidniveau dat in de verschillende typen horecagelegenheden onder normale omstandigheden voorkomt. Gebleken is dat bij popmuziek het verschil tussen het equivalente geluidniveau en het maximale geluidniveau circa 7 dB bedraagt.

Horeca-inrichting Type geluid Indicatie geluidniveau (dB(A))
Restaurant achtergrondmuziek 70
Rustige bar/café muziekinstallatie 80

Drukke bar/café of dansschool

mechanische muziek voor jongeren 85
Discotheek voor ouderen - 85 - 95

Discotheek voor jongeren

- 90 - 105

Discotheek

live muziek (pop, punk of hardrock) 95 - 115

Discotheek

housemuziek/houseparty 95 - 130

Voor muziekgeluid zijn twee standaardspectra beschikbaar. Het betreft het standaardpopmuziekspectrum en het standaardhousemuziekspectrum. Voor rustige niet te luide (achtergrond)muziek, bijvoorbeeld in een restaurant, wordt wel een spectrum gehanteerd dat de vorm van het A-filter heeft.

Ook van luchtbehandelingsinstallaties en dergelijke wordt de uitstraling bepaald. Indien noodzakelijk wordt tevens berekend wat de geluidbelasting is door verkeer op het terrein van het horecabedrijf.

Gegevens over de geluiduitstraling van de verschillende onderdelen van het gebouw, over omliggende bebouwing en over de bodem worden ingevoerd in een akoestisch rekenmodel. Hiermee wordt de geluidbelasting op verschillende punten, meestal op de gevel van naburige woningen, uitgerekend.

Uit de metingen en berekeningen kan blijken dat er maatregelen noodzakelijk zijn. Een mogelijkheid is het niveau van de muziek binnen te verlagen. In de horeca zal de exploitant een verlaging van het muziekniveau in het algemeen echter niet wenselijk vinden. Het is daarom waarschijnlijker dat bouwkundige maatregelen zullen worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het plaatsen van akoestische dubbele beglazing, het zorgvuldig dichten van kieren of het plaatsen van een demper op ventilatievoorzieningen. Het effect van deze maatregelen kan van tevoren worden doorgerekend.

Het is mogelijk dat de vergunningverlener eist dat op de muziekinstallatie een begrenzer wordt aangebracht. Dit is een apparaat dat ofwel de muziekinstallatie uitschakelt ofwel het signaal ernstig vervormt indien een bepaald geluidniveau in de inrichting wordt overschreden. Dergelijke apparatuur wordt meestal na plaatsing door de gemeente verzegeld.

Mocht u aanvullende informatie wensen met betrekking tot de uitvoering van een akoestisch onderzoek ten behoeve van een milieuvergunning voor uw zaak neem dan contact op met één van onze adviseurs of schrijf ons hier een berichtje. Dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.Referenties:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen