sonus logo


Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Postadres:
Postbus 468
3300 AL Dordrecht

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102
Fax 078 - 6149623

E-mail:
sonus@sonus.nl


NEN 3418: 2003

De Nederlandse norm NEN 3418 (Ergonomie - Het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats) is in 2003 van kracht geworden en vervangt de oude normen NEN 3418 en NEN 3419, beide uit 1992. De nieuwe NEN 3418 beschrijft de methode voor het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats en richt zich op de geluidbelasting van het menselijk oor tijdens het uitvoeren van het werk. De NEN 3418 bevat een meetvoorschrift en geeft middels stroomdiagrammen aan hoe, afhankelijk van het meetresultaat, moet worden gehandeld. Binnen enkele jaren zal de NEN 3418 niet langer van toepassing zijn daar in Nederland de nieuwe internationale norm ISO 9612 (Akoestiek - Leidraad voor de meting en beoordeling van de blootstelling aan geluid op de werkplek) dan van toepassing wordt.

Inmiddels wordt er alweer gewerkt aan een herziening van deze norm. De versnelde herziening is het gevolg van de implementatie van de Europese richtlijn voor schadelijk geluid 2003/10/EG in de Nederlandse Arbeidomstandighedenwet (Arbeidomstandighedenbesluit, hoofdstuk 6, afdeling 3).

NEN 3418 stelt geen beperkingen aan de aard, oorzaak of omgeving van het geluid en is bruikbaar voor allerlei werkplekken en combinaties van taken.Voor het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats is het per definitie noodzakelijk dat geluidmetingen worden verricht.

Met behulp van een eenvoudig vooronderzoek kan worden vastgesteld of er werkzaamheden voorkomen waarvan het equivalente geluidniveau hoger is dan 80 dB(A). Deze metingen worden onder representatieve bedrijfsomstandigheden uitgevoerd op alle plaatsen waar bedrijfsprocessen plaatsvinden die mogelijkerwijs gepaard gaan met geluidniveaus hoger dan 80 dB(A). Op de meetplaatsen moet tenminste tijdens de meest lawaaiige bedrijfsprocessen het A-gewogen equivalente geluidniveau worden bepaald.

De metingen kunnen worden uitgevoerd zowel met als zonder werknemer op de arbeidsplaats. Indien de werknemer aanwezig is moet de microfoon worden geplaatst op een positie links of rechts van het hoofd, aan die zijde waar het hoogste geluidniveau heerst. Indien tijdens de meting geen werknemer aanwezig is moet de microfoon worden geplaatst op de positie waar zich normaal het hoofd bevindt. Het aantal meetplaatsen in een bepaalde ruimte is afhankelijk van het aantal personen dat normaal gelijktijdig in de betreffende ruimte aanwezig is.

Een meting dient tenminste te worden voortgezet tot het moment dat het weergegeven equivalente geluidniveau per halve minuut niet meer dan een halve dB(A) verandert. De meettijd moet hierbij ten minste 1 minuut bedragen.
Indien uit de inventarisatie blijkt dat er werkzaamheden voorkomen waar het equivalente geluidniveau hoger is dan 80 dB(A) of als dit op voorhand al duidelijk is, moet een uitgebreider onderzoek worden uitgevoerd om de schadelijkheid van geluid vast te stellen. Hiervoor wordt een dosismaat gehanteerd die niets anders is dan een hoeveelheid geluidenergie waaraan men gedurende een bepaalde periode wordt blootgesteld. Zo levert blootstelling aan een hoog niveau gedurende korte tijd eenzelfde dosis op als blootstelling aan een lager niveau gedurende een lange tijd. Bij de blootstelling aan geluid op de arbeidsplaats ligt het voor de hand om als dosismaat het equivalente geluidniveau over een werkdag van acht uur te nemen. Dit niveau wordt het genormaliseerde geluidexpositieniveau LEX,T genoemd.

Voor werknemers die gedurende hun achturige werkdag continu aan hetzelfde geluid zijn blootgesteld, is het geluidexpositieniveau gelijk aan het over een voldoende lange meettijd bepaalde equivalente geluidniveau. Meestal echter variëren de werkzaamheden en daarmee ook de blootstelling aan geluid aanzienlijk gedurende een werkdag. De norm geeft voor dergelijke situaties de methode voor het vaststellen van het geluidexpositieniveau.

Er wordt uitgegaan van de onder representatieve omstandigheden en tijdens relevante werkzaamheden op de arbeidsplaats gemeten equivalente geluidniveaus. Aan de hand van een werkzaamhedenanalyse van een individuele werknemer of een groep werknemers wordt de gemiddelde duur van de werkzaamheden vastgesteld. Op basis van deze gegevens wordt voor elke werkzaamheid het partiële geluidexpositieniveau gedurende een representatieve dag bepaald. Sommering van deze partiële expositieniveaus geeft het totale expositieniveau gedurende een representatieve werkdag.

Indien het onderzoek betrekking heeft op een groep werknemers moet op meerdere plaatsen gemeten worden. Het aantal meetplaatsen hangt af van het aantal personen, de hoogte van het gemeten geluidniveau en de verschillen tussen de op de diverse meetplaatsen gemeten geluidniveaus. De onderstaande tabel geeft de algemene regel voor het aantal meetplaatsen, gerelateerd aan het aantal personen dat de betreffende werkzaamheid uitvoert. Afhankelijk van de op de afzonderlijke meetplaatsen gemeten niveaus kan het noodzakelijk zijn de werkzaamheden anders in te delen, voor details hierover wordt verwezen naar de norm NEN 3418.

Aantal personen Aantal meetplaatsen
2 tot 5 3
5 tot 50 4
50 tot 200 5
meer dan 200 6
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen