Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


Schadelijk geluid en schadelijke trillingen op het werk en de Arbowet

L
awaai en trillingen op de arbeidsplaats behoren tot de arbeidsomstandigheden en vallen dus juridisch onder de arbeidsomstandighedenwet van 1998 (Arbowet). Dit is een kaderwet met algemene bepalingen over het arbeidsomstandighedenbeleid waarvan de concrete invulling is geregeld in Besluiten.

Om te voldoen aan de Europese "Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk" (nummer 89/391/EEG) is de Arbowet per 1 januari 2007 gewijzigd.


Het belangrijkste besluit op grond van de Arbowet is het "Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit of wel Arbobesluit)". De concrete bepalingen zijn in het arbobesluit ingedeeld naar onderwerp. De bepalingen omtrent lawaai zijn opgenomen in Hoofdstuk 6, Afdeling 3 en die omtrent trillingen in Hoofdstuk 6, Afdeling 3a

Iedere werkgever is verplicht om in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, zoals bedoeld in artikel 5 van de Arbowet de lawaainiveaus en de trillingen waaraan de werknemers zijn blootgesteld, te beoordelen en, indien nodig, te meten teneinde een actuele en schriftelijk vastgelegde beoordeling te hebben van de risico's van de werknemers. De beoordeling en de meting moeten op zorgvuldige wijze gepland en met passende tussenpozen uitgevoerd worden.

Het Arbobesluit geeft een aantal blootstellingen en de maatregelen die dan moeten worden getroffen:

- Bij een dagelijkse blootstelling aan een equivalent geluidniveau van 80 dB(A) of meer of piekgeluiden met een geluiddruk van meer dan 112 Pa (dit is een niveau van 135 dB) moet de werkgever individuele gehoorbeschermers ter beschikking stellen.

- Werkplekken waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) of piekgeluiden voorkomen met een geluiddruk van meer dan 140 Pa (dit is een niveau van 137 dB) moeten door middel van signalering worden aangegeven. Werknemers moeten individuele gehoorbescherming gebruiken en de werkgever moet technische of organisatorische maatregelen nemen om de blootstelling tot een minimum te beperken.- De maximaal toelaatbare dagelijkse blootstelling aan lawaai mag in geen geval hoger zijn dan 87 dB(A) of de piekgeluidsdruk mag in geen geval hoger zijn dan 200 Pa. Dit zijn geluiddrukken op het trommelvlies en derhalve inclusief de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers. Bij dit soort niveaus zijn ogeblikkelijk maatregelen vereist.


Het geluid op de arbeidsplaats moet worden gemeten volgens de Europese norm NEN-EN-ISO 9612.

Te veel lawaai veroorzaakt, boven het normale gehoorverlies als gevolg van ouderdom, een niet te genezen gehoorschade en een slechte spraakverstaanbaarheid met alle gevolgen van dien. Of al gehoorschade is opgetreden, blijkt uit een audiometrisch onderzoek (gehoortest).

Schadelijke of hinderlijke trillingen kunnen eveneens een gezondheidsrisico voor werknemers inhouden. Zo kunnen hand-armtrillingen vaat-, bot- of gewrichts-, zenuw- of spieraandoeningen veroorzaken terwijl lichaamstrillingen een risicofactor zijn voor met name aandoeningen van de lage rug en beschadigingen van de wervelkolom.Referenties:
Site navigatie:

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen