Sonus bv
raadgevende
ingenieurs

Bezoekadres:
Eemsteynplein 6
3312 JA Dordrecht

078 - 6312102


E-mail:
sonus@sonus.nl


CE-markering en EG Machinerichtlijn

Een CE-markering wordt aangebracht op producten waarvoor dit is vereist, zoals machines. De CE-markering geeft aan dat een product aan minimum eisen voldoet, die door de EU zijn opgesteld met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Bij machines is de EU Machinerichtlijn van toepassing. Hiermee worden handelsbelemmeringen weggenomen voor ondernemers die hun product in meerdere landen van de EU verkopen.

De EG Machinerichtlijn 98/37/EG (omvat de oude richtlijn 89/392/EEG en drie wijzigingen met name inzake onzorgvuldige formuleringen 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG) formuleert eisen waaraan machines dienen te voldoen voordat er een CE-markering kan worden verkregen. Tot bijvoorbeeld veiligheidsrisico's behoren naast meer voor de hand liggende zaken als draaiende onderdelen, elektriciteit en explosiegevaar ook het door de machine geproduceerde geluid en de trillingen.

Op 9 juni 2009 heeft de Europese Commissie een nieuwe Machinerichtlijn gepubliceerd; richtlijn 2006/42/EG.

Ten aanzien van geluid wordt geëist dat de machine zodanig moet zijn ontworpen en gebouwd dat gevaren als gevolg van de emissie van luchtgeluid tot een minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek en de beschikbaarheid van geluiddempende middelen, in het bijzonder bij de bron (artikel 1.5.8). Ten aanzien van trillingen is een vergelijkbare formulering van toepassing (artikel 1.5.9).

Bovendien moeten gegevens betreffende geluid en trillingen worden opgenomen in de gebruiksaanwijzing (artikel 1.7.4.f).
Van het luchtgeluid moeten daartoe de volgende grootheden worden bepaald:
-

het A-gewogen equivalente geluidniveau op de werkplek. Indien dit niveau meer bedraagt dan 70 dB(A) moet het werkelijke niveau in de handleiding worden opgenomen. Is dit niveau gelijk aan of lager dan 70 dB(A), dan moet dit in de gebruiksaanwijzing worden vermeld;

-

de maximale (piek) waarde van het C-gewogen geluiddrukniveau op de werkplekken, indien deze meer dan 130 dB(C) bedraagt;

-

het door de machine uitgestraalde geluidvermogensniveau, indien het A-gewogen equivalente geluiddrukniveau op de werkplekken meer bedraagt dan 85 dB(A).


Van trillingen moet daartoe worden bepaald:
- de gewogen equivalente versnelling waaraan hand en armen worden blootgesteld. Indien deze versnelling meer bedraagt dan 2.5 m/s2 moet de werkelijke versnelling in de handleiding worden opgenomen. Is de versnelling gelijk aan of kleiner dan 2.5 m/s2, dan moet dit in de gebruiksaanwijzing worden vermeld;

Al deze metingen dienen te worden uitgevoerd conform de meest geschikte meetprocedures waarbij tevens de bedrijfstoestand van de machine tijdens de metingen moet worden vastgelegd. Zo kan het geluidvermogen worden bepaald op basis van ISO 3744, ISO 4872 (geluiddrukmeting) of ISO 9614 (geluidintensiteitsmeting). Eventueel kan ook een bepaling conform 79/113/EEG worden gebruikt.

Op de bepaling van het geluiddrukniveau op de bedienplaatsen van een machine is de NEN-EN-ISO 11200 normen serie van toepassing

Voor een aantal machines geschikt voor gebruik buitenshuis gelden extra voorschriften ten aanzien van geluid als aanvulling op de Machinerichtlijn. Deze voorschriften zijn in een aparte Richtlijn 2000/14/EG opgenomen.
Begrippenlijsten:
Site navigatie:
begrippen A t/m E
begrippen F t/m J
begrippen K t/m O
begrippen P t/m T
begrippen U t/m Z
terug naar boven
homepage

Sonus bv raadgevende ingenieurs, dé partner op het gebied van geluid en trillingen